KRM w liczbach

4
Rejestry
250
Podmiotów
1.000
Użytkowników
9.000
Pacjentów
Dane. Złoto naszych czasów

Krajowe Rejestry Medyczne

System Krajowych Rejestrów Medycznych służy do przekazywania, gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, pochodzących z całego kraju, w kontekście pacjentów, u których przeprowadzono co najmniej jedną konkretną usługę medyczną monitorowaną w ramach konkretnego Krajowego Rejestru Medycznego.

Dzięki danym zgromadzonym w Rejestrze, możliwa będzie ich analiza i wyciąganie wniosków w kontekście długoterminowej opieki zdrowotnej, w tym opracowywanie rekomendacji do wprowadzania zmian w celu poprawy jakości świadczenia usług medycznych i kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce.

gfx
Zakres gromadzonych danych

Dane w rejestrach

Krajowe Rejestry Medyczne prowadzone są w kontekście konkretnego Pacjenta, u którego wykonano procedurę medyczną podlegającą monitorowaniu w ramach Rejestru. Dane dotyczące procedury wprowadzane są do danego Rejestru przez podmiot realizujący daną procedurę na podstawie właściwego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia danego Rejestru (Podstawa prawna).

Obowiązkiem rejestracji objęte są wyłącznie procedury finansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poza danymi dotyczącymi przeprowadzonej konkretnej procedury medycznej w systemie gromadzone są również dodatkowe dane medyczne o Pacjencie, w szczególności dotyczące wszelkich zarejestrowanych zdarzeń medycznych, podjętych działaniach leczniczych i zastosowanym leczeniu.

Dane, o których mowa wyżej, dostarczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pochodzą sprzed okresu przeprowadzenia monitorowanej procedury medycznej (maksymalnie 3 lata wstecz), jak i po jej realizacji.

Wskazane dane są łączone w kontekście Pacjenta w celach analizy.

gfx
Twórcy i beneficjenci

Kto opracował system?

System Krajowych Rejestrów Medycznych został opracowany i stworzony przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.

System realizowany jest we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który pełni rolę Administratora Technicznego systemu.

System powstał w ramach realizacji zadania powierzonego Instytutowi jako Państwowemu Instytutowi Badawczemu przez Ministra Zdrowia, związanego z utworzeniem i prowadzeniem 4 Krajowych Rejestrów Medycznych.

gfx

Beneficjenci rejestrów

W perspektywie krótkookresowej największymi beneficjentami Krajowych Rejestrów Medycznych są podmioty lecznicze odpowiedzialne za wprowadzanie danych do Rejestrów oraz odpowiedzialne za prowadzenie Rejestrów. Wiąże się to przede wszystkim z uzyskaniem dostępu do zgromadzonych danych, możliwych do przetwarzania maszynowego przez te podmioty, na podstawie których mogą realizować swoje cele statutowe oraz prowadzić badania naukowe.

W perspektywie średniookresowej beneficjentami będzie także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki przygotowanym analizom i raportom instytucie te będą mogły dokonywać zmian w polityce zdrowotnej oraz optymalizować sposoby leczenie w kontekście jakościowym i finansowym.

W perspektywie długoterminowej beneficjentami Krajowych Rejestrów Medycznych będą także sami pacjenci, którzy poprzez modyfikację polityki zdrowotnej będą mieli dostęp do wyższej jakości usług medycznych.

Analizy, Raporty i Dane

Udostępnianie danych z Krajowych Rejestrów Medycznych

Bezpośredni dostęp do zgromadzonych w rejestrze danych ma podmiot wprowadzający dane do danego Krajowego Rejestru Medycznego, a także podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Medyczny. Krajowe Rejestry Medyczne nie są Rejestrami Publicznymi i nie planuje się udostępniania danych zgromadzonych w Rejestrach ogółowi społeczeństwa.

Podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Medyczny przygotowuje raport analityczny z analizy danych zgromadzonych w danym Rejestrze oraz ogólne statystyki na podstawie przeprowadzonych działań i analiz zgromadzonych danych. Ogólne statystyki, opracowania i raporty będę udostępniane publicznie.

gfx
Główne cele

Cele prowadzenia Krajowych Rejestrów Medycznych

W zależności od rodzaju prowadzonego rejestru medycznego, oraz danych w nim zgromadzonych, cele ich prowadzenia mogą się między nimi nieco różnić. Prowadzenie wszystkich Rejestrów Medycznych ma jednak kilka wspólnych celów.

feature

Nadzór i poprawa jakości leczenia pacjentów

Weryfikacja i monitoring prowadzenia pacjenta przed i po realizacji określonych procedur medycznych zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

feature

Monitorowanie i ograniczanie powikłań

Umożliwienie monitorowania i ograniczenia powikłań poprzez stałą analizę ich przyczyn na podstawie danych wskazanych grup pacjentów.

feature

Nadzór nad jakością realizowanych procedur

Umożliwienie nadzoru nad jakością realizowanych poszczególnych procedur medycznych poprzez opracowanie wzorców do analizy danych.

feature

Poprawa krzywej uczenia podmiotów leczniczych

Poprawa krzywej uczenia poprzez opracowanie i publikację badań naukowych związanych z monitorowanymi procedurami medycznymi.

feature

Obniżanie kosztów leczenia

Umożliwienie monitorowania i ograniczenia powikłań poprzez stałą analizę ich przyczyn na podstawie danych wskazanych grup pacjentów.

feature

Gromadzenie danych do badań naukowych

Umożliwienie nadzoru nad jakością realizowanych poszczególnych procedur medycznych poprzez opracowanie wzorców do analizy danych.

Oczekiwane efekty

Oczekiwane efekty bezpośrednie i pośrednie

Oczekuje się, że działania związane z prowadzeniem Krajowych Rejestrów Medycznych, analizy danych, przygotowania raportów i wytycznych przyczynią się pośrednio do zwiększenia jakości prowadzonej terapii i wykonywanych zabiegów, wzrostu liczby pacjentów powracających do aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawy efektywności kosztowej środków wydawanych z budżetu państwa na rzecz procedur medycznych opisanych w rejestrze.

Ponadto, oczekuje się następujących efektów bezpośrednich:

 • Możliwość analizy danych medycznych pochodzących z całego kraju, powiązanych z określonym Rejestrem.
 • Określenie potrzeb klinicznych pacjentów oraz kierunkowanie prospektywnych opracowań naukowych.
 • Powstanie publikacji naukowych opartych na danych zgromadzonych w Rejestrze.
 • Powstanie i udostępnienie informacji o charakterze ogólnym i statystycznym.
 • Powstanie raportów, analiz i zaleceń dla Ministra Zdrowia w kontekście kreowania polityki zdrowotnej.
 • Umożliwienie pełnej kontroli skuteczności bezpieczeństwa doraźnego i średnioterminowego w kontekście monitorowanych procedur medycznych.
Timeline

Road Map

Nasz zespół ciężko pracuje by osiągnąć najlepsze wyniki i efekt końcowy. Sprawdź co już zrobiliśmy i co planujemy zrealizować w przyszłości.

2019 Q1 Koncepcja KRM
 • Przygotowanie koncepcji prowadzenia rejestrów medycznych
 • Przygotowanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia
 • Przygotowanie prototypu i prezentacja w Ministerstwa Zdrowia
2019 Q2 Inicjalizacja projektu
 • Uruchomienie projektu "Krajowe Rejestry Medyczne"
 • Złożenie wniosków o prowadzenie 4 rejestrów medycznych
 • Rozpoczęcie prac nad systemem Krajowych Rejestrów Medycznych
2019 Q3 Legislacja
 • Przygotowanie propozycji rozporządzeń oraz OSR
 • Oficjalne nawiązanie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Dalsze prace nad systemem Krajowych Rejestrów Medycznych
2019 Q4 Dofinansowanie celowe
 • Uzyskanie dofinansowania celowego
 • Analiza i architektura, przygotowanie dokumentacji systemu
 • Integracja systemu KRM z systemem autentykacji NFZ KAAS
 • Zakończenie pierwszej fazy tworzenia systemu Krajowych Rejestrów Medycznych
2020 Q1 - Q4 Uruchomienie rejestrów
 • Ukonstytuowanie się struktur organizacyjnych rejestrów
 • Przygotowanie formularzy danych eCRF do gromadzenia danych
 • Wdrażanie 4 rejestrów medycznych
 • Uruchomienie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod
2021 Q1-Q2 Rozwój rejestrów
 • Przygotowanie formularzy danych eCRF do gromadzenia danych
 • Prace wdrożeniowe
 • Uruchomienie Krajowego Rejestru Ablacji Podłoża Arytmii
 • Uruchomienie Krajowego Rejestru Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia
 • Szkolenia dla użytkowników KRM
 • Analiza i walidacja danych
2021 Q3 Rozwój rejestrów
 • Uruchomienie Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 • Szkolenia dla użytkowników KRM
 • Analiza i walidacja danych
2021 Q4 Weryfikacja danych
 • Analiza danych w celach raportowych i statystycznych
 • Podsumowanie roku sprawozdawczego
2022 Q1 - Q4 Rozwój rejestrów
 • Uruchomienie Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ECMO)
 • Przygotowanie API dla systemów zewnętrznych HIS w celu automatyzacji pozyskiwania danych
 • Sukcesywne włączanie kolejnych ośrodków do tworzenia rejestrów
2023 Q1-Q4 Podsumowanie roku 2022
 • Raporty, Analizy, Statystyki
 • Kontynuowanie dołączania kolejnych ośrodków do tworzenia rejestrów
 • Uruchomienie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ECMO Pompy)
 • Zasilenie rejestrów o dane z Narodowego Funduszu Zdrowia
2024 Q1-Q4 Podsumowanie roku 2023
 • Raporty, Analizy, Statystyki
2025 Q1-Q4 Podsumowanie roku 2024
 • Raporty, Analizy, Statystyki
Aktualnie prowadzone Rejestry Medyczne

Lista aktualnie prowadzonych Krajowych Rejestrów Medycznych w Systemie Krajowych Rejestrów Medycznych

Poniżej prezentujemy listę aktualnie prowadzonych Krajowych Rejestrów Medycznych z wykorzystaniem Systemu KRM do gromadzenia danych.

feature

Krajowy Rejestr Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod


Podmiot prowadzący:
Narodowy Instytut Kardiologii
feature

Krajowy Rejestr Ablacji Podłoża Arytmii
 


Podmiot prowadzący:
Narodowy Instytut Kardiologii
feature

Krajowy Rejestr Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Podmiot prowadzący:
Narodowy Instytut Kardiologii
feature

Krajowy Rejestr Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia


Podmiot prowadzący:
Narodowy Instytut Kardiologii
FAQ

Najczęściej zadawne pytania

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z systemem Krajowych Rejestrów Medycznych

Jak założyć konto w systemie?

Zarządzanie użytkownikami oraz dostępami do systemu obsługiwane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Autentykacja w systemie zintegrowana jest z systemami NFZ: SZOI i Portalem Świadczeniodawcy.

W celu uzyskania dostępu skontaktuj się z lokalnym administratorem rejestru, z prośbą o nadanie uprawnień do wybranego rejestru.

Login i hasło do systemu Krajowych Rejestrów Medycznych jest takie samo jak do systemu SZOI/ Portalu Świadczeniodawcy. Przejdź do jednego z tych portali (w którym masz konto) i poszukaj opcji "resetuj hasło".

Prosimy o kontakt z lokalnym koordynatorem rejestru.

Which of us ever undertakes laborious?

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

When she reached the first hills?

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Once ICO period is launched, You can purchased Token with Etherum, Bitcoin or Litecoin. You can also tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sed do eiusmod eaque ipsa.

Call Center

Centrum Pomocy Krajowych Rejestrów Medycznych

Centrum Pomocy prowadzone jest przez Narodowy Instytut Kardiologii.
Zakres oferowanego wsparcia:

 • Punkt informacyjny

 • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń związanych z prawidłowym działaniem systemu - telefonicznie, mailowo
 • Wsparcie techniczne w zakresie użytkownia systemu - udzielanie pomocy i informacji
 • Punkt kontaktowy w kwestiach merytorycznych - pośrednictwo pomiędzy zespołami merytorycznymi poszczególnych rejestrów a podmiotami obowiązanymi do ich uzupełniania
 • Punkt kontaktowy w kwestiach zgodności danych z dokumentacją - pośrednictwo pomiędzy koordynatorami poszczególnych rejestrów a podmiotami obowiązanymi do ich uzupełniania


Centrum Pomocy dostępne jest w następujących godzinach:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 • rejestry@ikard.pl
Dostęp

Obsługa Kont Użytkowników

Obsługa w zakresie kont użytkowników oraz uzyskiwania dostępu do systemu Krajowych Rejestrów Medycznych realizowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:

 • Zakładania i administracji kontami użytkowników w systemach SZOI/Portalu Świadczeniodawcy
 • Zarządzania uprwnieniami w kontekście jednostki orgniazacyjnej
 • Udzielania dostępu jednostkom organizacyjnym do systemu Krajowych Rejestrów Medycznych w kontekście poszczególnych Rejestrów Medycznych
 • Resetowanie / odzyskiwanie hasła do kont (SZOI/Portal Świadczeniodawcy)